facebook

fb_FOKUS Tábor

fb_PŮJČOVNA lodiček

fb_Ti, kterým...

 

Důležité odkazy

Reforma péče o duševní zdraví

Stopstigma

Narovinu

Tdz3

Podporují nás:

Opz_barevne

Jck_nove_logo_400

Města:

Zdr-mestota

Sezimovo ÚstíSezimovo Ústí

Jindřichův Hradec2000px-znak_jindrichova_hradce-svg

Nadace a soukromé společnosti:

Efaflex_logo_tschechisch_4c

Logo_kalasBrisk-logo-big

Logo-silon Logo-azelen  

Nadace-cezorezCsob-pomaha-regionum-logo

Logo_20_let_ndh_rgb_modra_02

TechsoupMicrosoft

DĚKUJEME!Chráněné bydlení

Poslání služby:

Posláním služby je poskytovat podporu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří chtějí samostatně bydlet, v obnovení či získání schopností a dovedností potřebných k vedení domácnosti, a to v takové míře, která jim umožní žít v běžném prostředí, zvládat nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění.

 

Charakteristika služby

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Poskytované chráněné bydlení má formu skupinového bydlení. Uživatel si volí potřebnou míru podpory, tak aby postupným nácvikem získal či prohloubil dovednosti, které potřebuje ke zvládání samostatného bydlení v běžných podmínkách. Pracovník služby poskytuje uživateli podporu při obstarávání běžného chodu domácnosti (nákupy, úklid, vaření, péče o sebe, finanční gramotnost, apod.).

 

Cílem služby

Cílem služby chráněné bydlení je pomoci klientům získat a trénovat dovednosti a schopnosti potřebné k samostatnému bydlení v co nejreálnějším (nejpřirozenějším) prostředí. Služba umožňuje klientům nácvik a rozvíjení praktických dovedností spojených s péčí o sebe, údržbou a vybavením bytu či soužitím se sousedy a blízkou komunitou, a to v takové míře, aby mohli v budoucnu žít ve vlastní domácnosti, případně využívat službu s nižší mírou podpory.

 

Principy

- Podporovat samostatnost uživatele.
- Individuální přístup a nezávislost uživatele.
- Dobrovolnost, respekt k přáním uživatele.
- Týmová práce.
- Využíváme služby či instituce v místě veřejně dostupné.

Cílová skupina a podmínky pro vstup do služby:

Služba je určená lidem s duševním onemocněním z táborského regionu starším 18 let, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc a podporu v oblasti samostatného bydlení.

Další specifikace cílové skupiny: schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy, afektivní poruchy, v opodstatněných případech (obvykle na základě doporučení ošetřujícího psychiatra) mohou službu využívat i osoby s neurotickými poruchami a osoby s poruchou osobnosti.  

Spádová oblast: Táborsko a Soběslavsko

Cíle uživatele se shodují s náplní, rozsahem a možnostmi služby a uživatel tuto službu potřebuje

Souhlas s podmínkami smlouvy o poskytnutí služby a pravidly služby

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti dle zákona o sociálních službách:

a)       poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

-          pomoc s přípravou stravy

-          zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

b)       poskytnutí ubytování

-          ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti

-          v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

c)        pomoc při zajištění chodu domácnosti

-          pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti

-          pomoc při údržbě domácích spotřebičů

-          podpora hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

d)       výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-          pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostedím

-          nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

-          zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

-          podpora v oblasti partnerských vztahů

-          podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

e)       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-          doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

-          podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

-          pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f)         sociálně terapeutické činnosti

-          socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g)       pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-          pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

-          pomoc při vyřizování běžných záležitostí

h)       pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-          pomoc při úkonech osobní hygieny

-          pomoc při základní péči o vlasy a nehty

-          pomoc při použití WC

 

Vstup uživatele do služby

V rámci prvního kontaktu, popř. během dalších setkání se zájemcem o službu zjišťujeme, zda zájemce spadá do stanovené cílové skupiny, s jakými přichází potřebami a zda služba může na tyto potřeby reagovat, popř. jaké další služby Fokusu může využít. V případě, že je nevyužije, odkázat ho na adekvátní zdroj podpory.

Každý zájemce o službu je informován o nabídce a možnostech služby. Je rovněž seznámen s pravidly a podmínkami poskytování služby.

V první fázi kontaktu s uživatelem jsou mapovány možnosti, cíle, potřeby a přání uživatele. Společně s pracovníkem služby zjišťuje, zda je některý z poskytovaných programů pro něj vhodný a lze od něj očekávat, že bude naplňovat potřeby a cíle uživatele.

Informace nutné pro zmapování situace získává pracovník ze strukturovaných (řízených) rozhovorů, popřípadě na základě uživatelova souhlasu z jiných relevantních zdrojů (písemná hodnocení z jiných programů, doporučení od sociálního pracovníka, psychiatra apod.). V případě uživatelova zájmu o službu, je domluven průběh služby, její forma a způsob podpory od pracovníka.

Při přijetí uživatele do služby se uzavírá písemná smlouva o poskytnutí služby, kde je formulována oblast spolupráce a cíl, kterého má být v daném čase dosaženo ve spolupráci s pracovníky služby. Cíle si stanovuje sám uživatel. Smlouva se uzavírá na jeden rok, s možností prodloužení, zejména pokud klient nezískal nebo potřebuje posílit dovednosti potřebné k samostatnému bydlení.

 

Způsoby, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

- pravidelně jsou s uživatelem vyhodnocovány jeho cíle a dle nich upravovány kroky k naplnění cíle (zakázky)
- probíhají pravidelná hodnocení spokojenosti, nespokojenosti a hovoří se o způsobu a případně změně v poskytování služby
- každý má právo kdykoliv vznášet námitky, stížnosti, jejich řešení probíhá dle Postupu řešení námitek, stížností a připomínek, s nímž je každý uživatel seznámen
- každý uživatel se může stát členem spolku Fokus Tábor a má hlasovací právo na Valné hromadě

 Vyřizování stížností 

Systém stížností je uveden v předpisu organizace „Postup řešení námitek, stížností a připomínek“, kde je popsán způsob, jakým si lze stěžovat a u koho. Tento předpis je umístěn na viditelném místě a je k dispozici všem uživatelům. Vyřizovány jsou veškeré stížnosti. Stížnosti a způsob vyřízení stížnosti jsou evidovány. Schránka na stížnosti s aktuálním předpisem je umístěna přímo v prostorách chráněného bydlení a dále v sídle FOKUSU Tábor (Mostecká 2087).

 

Ukončení poskytování služby

Před ukončením spolu uživatel a pracovník v rámci možností zhodnotí společně průběh služby – co se dařilo, co ne (hodnocení RHP). Je přínosné vrátit se k cíli, se kterým uživatel do služby přišel, zjistit výchozí situaci, co se objevilo jako přínosné pro uživatele a co jako nepřekonatelná překážka. Hodnocení probíhá na společné schůzce uživatele s jeho klíčovým pracovníkem, ten pak o tomto hodnocení podává zprávu na poradě týmu. Během společného hodnocení se případně domlouvá další spolupráce. Pokud byl cíl naplněn, a jestliže nevznikla další potřeba, smlouva není dále obnovena.

Služba může být ukončena z následujících důvodů:

  1. končí uplynutím sjednané doby.
  2. je ukončena po dohodě smluvních stran
  3. ukončena s okamžitou platností ze strany uživatele i bez udání důvodů
  4. ukončena s okamžitou platností ze strany poskytovatele, ale s uvedením důvodu, písemnou formou a pouze v případě, že uživatel zásadně či opakovaně porušil pravidla služby či ustanovení vycházející ze Smlouvy o poskytnutí služby.

 Finanční spoluúčast uživatele na službě

Služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku.

Materiální a technické zabezpečení realizace

Služba je poskytována v Táboře ve dvou samostatných bytech.

  1. byt 3+1 ve 12. patře panelového domu na adrese Berlínská 2747 Tábor. Celková rozloha bytu je 73 m2. Byt se skládá ze tří oddělených pokojů, kuchyně, sociálního zařízení a chodby a je určen pro 3 osoby, z nichž každá má svůj samostatný pokoj. Nedaleko domu je zastávka MHD, obchodní centra, dobrá dostupnost dalších služeb. Dům prošel celkovou rekonstrukcí (zateplení, nová okna, rekonstrukce výtahů).
  2. byt 3+1 v 7. patře panelového domu na adrese Berlínská 2748, Tábor. Celková plocha je 75 m2. Byt se skládá ze tří oddělených pokojů, kuchyně, sociálního zařízení a chodby a je určen pro 3 osoby, z nichž každá má svůj samostatný pokoj. Nedaleko domu je zastávka MHD, obchodní centra, dobrá dostupnost dalších služeb. Dům prošel celkovou rekonstrukcí (zateplení, nová okna, rekonstrukce výtahů).

Byty jsou vybaveny standardním vybavením a nábytkem.

Poskytnutí ubytování: 24 hodin denně

Ostatní činnosti: Po – Pá  11:00-19:30 

V ostatní době je držena pracovní pohotovost.

Sazebník úhrad CHB: Sazebnik_uhrad_chb_1-6-2017-fin-

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek